DARUJTE 2%

DARUJTE NÁM 2%

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

 

Údaje o nás:
 • IČO: 14222191

 • Obchodné meno: Mestský hokejový klub Ružomberok

 • Právna forma: Občianske združenie

 • Sídlo: Radlinského 10, 034 01 Ružomberok

 

Postup: 

Zamestnanec

 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie : Potvrdenie o zaplatení dane z púríjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo :  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

 • Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 

Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 

 1. Vyplňte si daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).

 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Mestský hokejový klub Ružomberok , Radlinského 10, 034 01 Ružomberok , IČO: 14222191.

 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo na sekretariát MHA. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

 

Právnická osoba

 Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).

 3. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 NEDAROVALI financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.

 4. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 DAROVALI financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.

 5. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Mestský hokejový klub Ružomberok , Radlinského 10, 034 01 Ružomberok , IČO: 14222191.

 6. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 7. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Ako darovať 3 % z dane

 Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.